Odkazy a Pramene - časti zo zákonov vo vzťahu k reklamáciám

Všetko o reklamáciách a skúsenostiach s predajcami ...
Užívateľov profilový obrázok
GABO
Administrátor
Administrátor
Príspevky: 11116
Dátum registrácie: Ut 15. Júl, 2003, 08:00
Bydlisko: Košice
Kontaktovať užívateľa:

Odkazy a Pramene - časti zo zákonov vo vzťahu k reklamáciám

Príspevok od užívateľa GABO » Ut 27. Okt, 2009, 21:17

Dôležité odkazy a Pramene (bude postupne dopĺňané):

MH SR odbor ochrany spotrebiteľov http://www.economy.gov.sk/index/go.php?id=498" onclick="window.open(this.href);return false;
Slovenská obchodná inšpekcia http://www.soi.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
Štátna veterinárna a potravinová správa SR http://svssr.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
Štátny zdravotný ústav http://www.szusr.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR http://www.normoff.gov.sk/unms_sr/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Práva spotrebiteľa SK http://www.pravaspotrebitela.sk/" onclick="window.open(this.href);return false;
PC1 Intel Core i7-4960X@4,8GHz . ASRock X79 Extreme 11 . 32GB Corsair Dominator 2133MHz DDR3 . Zotac GTX 1080Ti . Samsung 850 PRO 256GB . Samsung 840 1TB . SF Leadex 750W . AOC Q3279VWFD8 . Noctua
PC2 i5-2500K . Noctua NH-U12 . ASUS P8Z68-V PRO . 16GB G.Skill Ripjaws X . EVGA GTX 1070 SC . Intel 530 240GB . Samsung 850 PRO 2TB . COUGAR GX-600W . Lian Li PC-V1010A - Silver . ASUS Xonar Essence STX + HD555

Užívateľov profilový obrázok
Snake
Administrátor
Administrátor
Príspevky: 14163
Dátum registrácie: Ne 23. Júl, 2006, 02:00
Bydlisko: Bratislava/Galanta
Kontaktovať užívateľa:

Re: Odkazy a Pramene - časti zo zákonov vo vzťahu k reklamáciáma

Príspevok od užívateľa Snake » Ut 27. Okt, 2009, 21:25

Keďže sa na fóre množia otázky ohľadom reklamácií a s tým spojenými problémami, odcitujem tu asi najdôležitejší odstavec Občianskeho zákonníka 40/1964 týkajúceho sa zodpovednosti predávajúceho za predaný tovar a reklamácie. Celý zákonník možno nájsť TU


Zodpovednosť za vady predanej veci

§ 619
(1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri
použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach
predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
(2) Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za
vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

§ 620
(1) Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej
pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
(2) Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej
dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
(3) Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné
predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať
i len niektorej súčiastky veci.
(4) Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný
list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
(5) Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci
poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí
predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

§ 621
Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do
prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do
prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia
veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

§ 622
(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a
riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka
len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na
cenu tovaru alebo závažnosť vady.
(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to
kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623
(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne
užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie
isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre
opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

§ 624
Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá,
má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

§ 625
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak
je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho
alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na
vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote
dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

§ 626
(1) Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa
neuplatnili v záručnej dobe.
(2) Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť
najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
(3) Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do
24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a
kupujúci dohodli podľa § 620 ods. 2.

§ 627
(1) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení
opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať
kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
(2) Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté
platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Rady spotrebiteľom pri nákupe tovaru cez internet

Predaj tovaru prostredníctvom internetu sa riadi zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode...
Podľa § 4 tohto zákona poskytovateľ služieb je povinný príjemcovi služby na elektronickom zariadení poskytnúť najmä tieto informácie:
a)názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa služieb, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a adresu bydliska poskytovateľa služieb, ak ide o fyzickú osobu,
b)daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty
c)adresu elektronickej pošty a telefónne číslo
d)označenie registra, ktorý ho zapísal, a číslo zápisu,
e)názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha.

Naviac na zmluvy uzatvorené na diaľku na nákup tovaru formou zásielkového predaja sa vzťahuje zákon č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
Podľa §10 ods.1 tohto zákona pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby spotrebiteľovi oznámiť:
svoju totožnosť, trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie, ak zásielkový predaj vykonáva fyzická osoba, obchodné meno a sídlo, ak zásielkový predaj vykonáva právnická osoba,
opis tovaru alebo služby,
cenu tovaru alebo poskytnutej služby,
dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru,
platobné podmienky,
poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy,
cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou,
lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou, vrátane ceny,
minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane.

V zmysle §10 ods.4 uvedeného zákona je predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby:
písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy
adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,
informáciu o záruke a o servisných službách,
informáciu o možnosti zrušenia zmluvy uzavretej na dobu neurčitú alebo na čas dlhší ako jeden rok.

Ak si predávajúci, resp. poskytovateľ služby neplní uvedené zákonné podmienky, hlavne ak okrem mailovej adresy nemá uvedený svoj žiadny iný kontakt (pevnú linku, konkrétnu geografickú adresu, kontaktné miesto pre styk so zákazníkmi atď.), príp. na uvedených kontaktoch nereaguje, n e o d p o r ú č a m e objednávať žiaden tovar ani službu a taktiež n e o d p o r ú č a m e platiť vopred, ale až pri dodávke tovaru (služby).

Podľa zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia.
Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, (ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení).
Ak sa na náhradnom plnení nedohodnú, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázateľné náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

Pri kúpe tovaru v zahraničnej spoločnosti, aj v prípade internetového predaja, uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamácia) sa uskutočňuje podľa právnych predpisov platných v danej krajine, kde má sídlo predávajúci.

V prípade problémov má spotrebiteľ možnosť obrátiť sa aj na príslušné Európske spotrebiteľské centrum v danej krajine, podľa sídla predávajúceho.

Adresy európskych spotrebiteľských centier sa nachádzajú napr. na http://www.spotrebitelinfo.sk/index.php?clanok=254" onclick="window.open(this.href);return false;.


Zdroj: Slovenská obchodná inšpekcia

.

Zamknuté

Návrat na "Reklamácie a paragrafy"